för ideella föreningen Ericsson Stockholm Idrottsklubb, ESIK, med hemort i Stockholms kommun.
ESIK är en idrottsklubb för Ericssonanställda vid Ericssons anläggningar i Stockholm.

Bildad 2008-01-01

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2007-11-28 (om ändringar - ange vilka paragrafer)

Namn Datum Förändring
   

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Klubben har som mål att genom skapande av tillfällen till utövande av idrott, motion och friluftsliv verka för de anställdas välbefinnande samt främja samhörighetskänslan och kamratandan inom företaget.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet m m

Klubben är ansluten till Ericsson-företagens Idrottsförbund (nedan kallat EIF).

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Firmatecknare för klubben är ordförande och kassör samt ev. övrig ledamot som styrelsen beslutar om på sitt konstituerande möte.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens förvaltning. Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall vara tillgängliga för revisorerna senast 30 dagar före årsmötet.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Stadgeändring

Förslag till ändring av klubbens stadgar eller klubbens upplösning må endast avgöras på medlemsmöte och skall senast en månad före mötet inlämnas skriftligt till styrelsen. Styrelsen skall på mötet avge utlåtande om förslaget. I kallelse till mötet skall ärendet särskilt omnämnas. För förslagets antagande fordras att det biträdes av minst två tredjedelar (2/3) av avgivna röster.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels vad föreningens tillgångar skall användas till, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras. Beslut om klubbens upplösning skall delges Ericsson-företagens Idrottsförbund, som enligt förbundets stadgar äger att bestämma om disponerandet av klubbens tillgångar.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av alla Ericssonanställda på Ericssons anläggningar i Stockholm.
Medlemskap i föreningen upphör, då anställningen upphör.
Medlem som lämnar sin anställning i någon form av pension, äger rätt att vara medlem i klubben.
I övriga fall kan styrelsen medge dispens.

Till hedersmedlem kan utses person som på utomordentligt sätt främjat klubbens intressen.
Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen och meddelas på årsmöte.
Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m

Medlem, som brutit mot klubbens stadgar och bestämmelser eller på annat sätt visat sig ovärdig att tillhöra densamma, kan av styrelsen uteslutas, men äger rätt att vid nästkommande styrelsemöte överklaga styrelsens beslut. Beslut om uteslutning skall skriftligt, per brev eller e-post, delges vederbörande.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
 • skall betala medlemsavgift, vilken fastställes på årsmöte för ett år i taget, samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • som ej erlagt fastställda avgifter eller i övrigt ej fullgjort sina skyldigheter mot klubben, äger ej rätt att delta i klubbens arrangemang eller representera klubben i allmänna tävlingar

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Ordinarie årsmöte hålles före utgången av mars månad varje år. Dag och plats bestämmes av styrelsen, som minst tre veckor i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse om detta.

16 § Motion till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får lämna in motion att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgifter har rösträtt på mötet.

18 § Beslutförhet

Medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Varje medlem äger en röst.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut fattas med enkel röstövervikt med undantag för de fall som i § 9 anges.
Alla val skall ske öppet såvida ej sluten votering begäres. Vid öppen omröstning och lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning avgör lotten.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare att
  jämte ordföranden justera mötets protokoll
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens årsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning
 8. Förslag till arbetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Behandling av inkomna motioner som väckts av styrelsen
  eller till styrelsen inlämnats senast 1 mars
 11. Val av
  - styrelseordförande (1 år)
  - 5 ordinarie styrelseledamöter (2 år)
  (övriga 5 styrelseledamöter har 1 år kvar av sin mandatperiod)
  - 2 styrelsesuppleanter (1 år)
  - 1 ordinarie revisor (2 år)
  (övrig ordinarie revisor har 1 år kvar av sin mandatperiod)
  - 1 revisorsuppleant (1 år)
  - 3 ordinarie ledamöter till valberedning
     varav 1 sammankallande
   (1 år)
  - 1 suppleant till valberedningen (1 år)
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Extra medlemsmöte skall hållas då styrelsen anser det nödvändigt eller om en fjärdedel (1/4) av klubbens medlemmar skriftligt så kräver. Anledning till extra medlemsmöte skall anges i kallelsen, som skall utfärdas minst fem (5) dagar i förväg.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Årsmötet utser till valberedning tre ledamöter jämte en suppleant med uppgift att förbereda och föreslå kandidater till nästa årsmötes val.
Ordinarie ledamöter samt suppleant väljes på ett (1) år. En (1) av ordinarie ledamöterna utses av årsmötet som sammankallande.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Årsmötet skall utse två (2) revisorer jämte en (1) suppleant. Ordinarie revisorer väljes på två (2) år och suppleant på ett (1) år. En (1) av ordinarie revisorerna väljes vartannat år. Revisorerna skall granska klubbens förvaltning för sistförflutna kalenderår och däröver avge skriftlig berättelse, varav kopia skall vara styrelsen tillhanda senast fem (5) dagar före årsmötet

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelse-protokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Klubbens angelägenheter handhas av styrelse och sektionsledare. Styrelsen som väljes av årsmötet skall bestå av elva (11) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. Ordförande tillsätts av årsmötet, övriga funktionärer utser styrelsen inom sig på ett konstituerande möte, såsom vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsens ordinarie ledamöter väljes på två (2) år med undantag av ordförande som väljs på ett (1) år. Även suppleanterna väljs på ett (1) år. Fem (5) av ordinarie ledamöter väljes vartannat år. Styrelsen äger rätt att adjungera ledamöter som äger yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsens ordförande och vid förfall för denne vice ordförande, skall:

 1. I enlighet med av styrelsen fattade beslut ansvara
  för att leda och övervaka klubbens verksamhet.
 2. Sammankalla styrelsen då så erfodras.
 3. Leda styrelsens och klubbens förhandlingar.
 4. Justera protokoll.
 5. Ansvara för att räkningar och övriga utbetalningar
  attesteras såvida styrelsen icke beslutar annorlunda.
 6. Upprätta förslag till årsberättelse.
 7. Representera klubben vid de tillfällen då
  styrelsen icke beslutar annorlunda

Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 1. Sköta klubbens korrespondens i samråd med ordföranden.
 2. Skriva protokoll såväl vid styrelsens som klubbens sammanträden.

Kassören

 1. Inför styrelsen ansvara för förvaring av klubbens tillgångar.
 2. Föra klubbens räkenskaper.
 3. Inkassera avgifter.
 4. Attestera och betala räkningar i samråd med ordförande.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, vid förfall för denne av vice ordförande eller om minst 6 st av de ordinarie styrelseledamöterna önskar detta. Styrelsen är beslutsmässig om minst 6 av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt, vid lika röstantal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras vilka justeras av ordförande. Protokoll skall distribueras till samtliga styrelseledamöter, sektionsledare och revisorer.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

29 § Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av styrelsen på styrelsemöte.

30 § Sektionsledare

Ledningen för varje sektion utövas av en eller flera sektionsledare. Föreningens styrelse har rätt att entlediga sektionsledare.

31 § Instruktion för sektionsledare

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsledare har.

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion

Styrelsen sammankallar samtliga sektionsledare till en årlig planeringskonferens där budgetförslag för kommande verksamhetsår tas fram. Sektionsledare skall till ordförande senast 1 februari inkomma med skriftlig rapport över sektionens verksamhet under det gångna året. Sektionsledare skall senast 30 september till styrelsen inlämna budgetförslag för det kommande året.

sv Swedish en English

Kalender

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30